Til
medlemmene i RILINDJA idrettslag

Oslo den 22.februar 2016

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet:

27.mars 2016 kl. 16.00

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Klubbhuset, resultat – status
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan, herunder:

a) Barnelag – status
b) A-laget, mål – status
c) Sportsplan – status
d) Turneringen Adem Jashari
11. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) …… styremedlem(mer) og… varamedlem(mer)
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som skal legges ved er:
– Forslag til forretningsorden
– Årsberetning/årsmelding
– Regnskap med revisors beretning
– Innkomne forslag
– Forslag på medlemskontingent
– Forslag til budsjett
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref
innkallingen til dette årsmøtet.