Styret

Styreleder: Astrit Kukleci

Nestleder: Sead Ismaili

Økonomiansv: Xhemadin Neziri

Styremedlem:Pleurat Haklaj

Styremedlem: Ismailaki Halili