Til
medlemmene i RILINDJA idrettslag

Oslo den 18. April 14

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 01. mars. 2014

11.Mai 14. kl 12.00

Årsmøtet avholdes på klubbens lokaler og begynner kl 12.00, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Klubbhuset, resultat – status
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan, herunder:

a) Barnelag – status
b) A-laget, mål – status
c) Sportsplan – status
d) Turneringen Adem Jashari
11. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) …… styremedlem(mer) og… varamedlem(mer)
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som skal legges ved er:
– Forslag til forretningsorden
– Årsberetning/årsmelding
– Regnskap med revisors beretning
– Innkomne forslag
– Forslag på medlemskontingent
– Forslag til budsjett
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref
innkallingen til dette årsmøtet.

Saksliste til årsmøtet i 2014

Årsoppgjør noter 2013

Resultatregnskap 2013

Balanse 2013

Med vennlig hilsen

Styret

 

—–

Viser til tidligere innkalling av årsmøte for 2013. Årsmøtet finner sted søndag 26.mai kl. 15.00.

Møtet vil bli holdt i klubbens lokaler, Dr. Dedichensvei 24C, 0675 Oslo. Vedlagt følger dokumenter:

Innkalling-årsmøte-2013.docx

Ny lovnorm

Årsoppgjør 2012

Resultatregnskap 2012

Balanse 2012

Velkommen!

Sportslig hilsen, Styret